صفحه اصلی > اخبار > محتوای

احتیاط برای استفاده از تجهیزات شیشه ای

بسته بندی اصلی را تا آنجا که ممکن است در حین برخورد با تجهیزات شیشه ای روی شیشه مانند کوره واکنش مایع رآکتور شیشه ای قرار دهید، در هنگام برخورد با هیچ تجهیزات بسته بندی، برای اولین بار برای بررسی تجهیزات در گوش حلق آویز، قوطی های آسیب دیده یا خوردگی، فقط تجهیزات شیشه ای بر روی حلقه ها، گوش ها و پاها را تحت نیروی قوطی قرار می دهیم، بلکه به سقوط نور، اجتناب از برخورد و ارتعاش نیز کمک می کند.