صفحه اصلی > اخبار > محتوای

در 1. به منظور اطم نان از عمر طب ع راکتور م نا دندان، کتر واکنش م نا دندان مناسب برا فرا ندها ش م ا مانند واکنش، پل مر زاس ون، ذخ ره ساز و انتقال حرارت از مح ط و ا مواد را دنبال نکرده.
از

2. هر غلظت و دما از اس د ه دروفلور ک و حاو فلوئور رسانه ها و ا مواد، غلظت است ب شتر از 30 ، درجه حرارت بالاتر از 180 درجه سانت گراد متوسط اس د فسفر ک ا مواد است، مقدار PH ب شتر از 12 است و درجه حرارت بالاتر از 80 است متوسط ج قل ا درجه و ا مواد.

3. فرا ند واکنش از مواد اس د و قل ا به تناوب.

در 4. م نا واکنش کتر در تغ رات باز درجه حرارت، منجر به استرس ب ش از حد به تخر ب از ظروف و تجه زات منجر شود، بنابرا ن در استفاده از ا ن فرآ ند با د گرم و ا سرد، برا جلوگ ر از تجمع گرما پل سرد است.

در
از

یک جفت:

بعدی: نه