صفحه اصلی > اخبار > محتوای

چگونه به تغذیه راکتور مینا

(1) هنگام تغذیه، اغلب چک کنید که آیا پیچ و مهره های مخلوط در کتری چسبیده است، و نه سست، در صورتی که پیچ مهره به کتری، اجازه نمی دهد ابزار مانند سقوط به کتری.

(2) برای کاهش تفاوت دما بین مواد و کتری بیش از حد بزرگ است، برای جلوگیری از کتری گرم یا کتری گرم مواد سرد به علت اختلاف دما ناشی از استرس داخلی بزرگ، تاثیر می گذارد عمر مفید تجهیزات.

(3) هر دسته از مواد خام مورد استفاده در کتری باید به طور دقیق بررسی شود و هیچ ناخالصی دیگر، به ویژه شامل ورود فلز یا آوار یا بلوک سخت به کتری، و یا به راحتی مینای دندان آسیب برساند.