صفحه اصلی > اخبار > محتوای

چگونه می توان شیشه های شیشه ای را مخلوط کرد

خرید میکسر باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

(1) ما باید محصولات تولید شده توسط شرکت ها با مجوز تولید را خریداری کنیم.

(2) اندازه مخلوط باید مطابق با الزامات استاندارد فعلی: سطوح شیشه ای سطح روشن، فرم سطح پرسلن، مسطح نازک تر و محکم و خالی، مانند تشکیل عوارض، بخش جوش هیچ آشکار است.

(3) برای اطمینان از آب بندی مورد نیاز بالاتر از تجهیزات، ترجیحا توسط تامین کننده مهر و موم مکانیکی برای خرید مخلوط کن، توسط او برای اطمینان از مهر و موم مکانیکی قابل اعتماد.