در از مواد اول ه است

<صفحات قو=""> فولاد است
از همه صفحات فولاد و سا ر فولاد آل اژ که تا ج ش شه اندود با استفاده از تجه زات از چ ن به خوب شناخته شده گ اهان فولاد مانند گروه Baosteel، جنان آهن و فولاد گروه، و غ ره فولاد به استانداردها سخت ساخته شده و ن ازها ما برا ضخامت و ک ف ت.


از

<سبک p="تراز متن: مرکز">


از در فرآ ند تول د است
از تا ج اول ن شرکت در چ ن که تول د تجه زات ش شه اندود با استفاده از خط مونتاژ است. با توجه به مشتر ان و # 39؛ ن ازها مختلف، ما را طراح استاندارد و شروع به تول د، زمان که مشتر تا د م کند. از CNC تغذ ه به جوشکار ، به لعاب، از طر ق به مونتاژ، هر فرآ ند به شدت کنترل شده برا جلوگ ر از محصولات ب حد و حصر

و nbsp؛
از کنترل ک ف ت است
از تا ج تنها شرکت در جهان است که تجه زات ش شه ا اندود شده توسط ک خط مونتاژ است. ا ن تول د ش شه استاندارد محصولات اندود با ک ف ت قابل اعتماد و ق مت مقرون به صرفه. با م نا دندان پ شرفته خود را توسعه و فن آور ها انحصار ، تا ج & # 39؛ تجه زات ش شه اندود با ترک ب قابل اطم نان تر ن کشت فولاد و پوشش ش شه ا در صنعت برجسته شده است. ا ن شرکت & # 39؛ فرآ ند تول د و تکنولوژ هم شه در بازار پ شرو. با دوام استثنا ، محصولات ما به دست آورده اند ستا ش به اتفاق آراء و اعتماد از مشتر ان و تقاضا بالا است که هم شه ب ش از عرضه از سال 2009. چرا لذت م برد؟ ا ن به دل ل کنترل ک ف ت ما سخت است که طول م کشد اعتبار وجود ندارد.

در
از