ا ن مخزن ش شه اندود ارائه راه حل کامل ذخ ره ساز مواد ش م ائ با مقاومت در برابر خوردگ قابل اعتماد، پوشش ش شه ا با ثبات و دوام استثنا

Detailed description

در در ش شه ا اندود مخزن، F نوع است
از  در ا نجا & # 39؛ نوع F ش شه ا مخزن ذخ ره ساز به انتظارنشسته بودند ما است. آن را با ک ساخت و ساز ک قطعه که به معن پوشش و بدن مخزن نم توان از هم جدا م شود. ا ن مخزن ش شه ا اندود ارائه راه حل کامل ذخ ره ساز مواد ش م ا همراه با مقاومت در برابر خوردگ قابل اعتماد، پوشش ش شه ا با ثبات و دوام استثنا . بر اساس حجم ها مختلف، نوع بسته مخزن ذخ ره ساز فولاد در F1000L، F1500L، F2000L، F3000L، F5000L، F6300L، F8000L، F10000L، F12500L، F16000L، F20000L، F30000L، F50000L و سا ر مدل ها در دسترس است. در تا ج ، ما ن ز سفارش ساز غ ر استاندارد ش شه اندود مخازن ذخ ره ساز به مشتر ان & # 39 ارائه. . مشخصات

در
از به گالر محصولات

<جدول عرض="100 " سبک="عرض: 792px؛">

با image001 (001) .jpg نوع

جبهه نما ش

در
از

<سبک p="تراز متن: مرکز؛"> با image002 (001) .jpg نوع

نما جانب

در
از

<سبک p="تراز متن: مرکز؛"> عکس (001) .jpg نوع image003

پا ن نما ش

در
از

 با image004 (001) .jpg نوع

بالا نما ش

در
از

<سبک p="تراز متن: مرکز؛"> با image005 (001) .jpg نوع

حمل و نقل


از


از

<ص سبک="تراز متن: مرکز؛">
از


از


از

در
از

از پارامترها فن از ش شه ا اندود مخزن

و F1000L-2000L مخزن طراح نش من است

از با image006.jpg

<جدول عرض="100 " مرز="0" cellspacing="0 " cellpadding=" 0 " کلاس=" جدول ">
از < td="" rowspan="1" valign="ته " چ="" ن="ته " colspan="2"> کشت داخل

فشار طراح (مگاپاسکال)

< rowspan="" td="1" valign="ته " چ="" ن="ته " colspan="2"> خودپرداز

دما طراح ( )

-19 / 150

نماد

<سبک p="تراز متن: چپ؛"> طر قه استفاده

ک

سوراخ ادم رو تحت

ب

متوسط ورود

C، D، E

دک

F1، F2

سطح گ ج سوراخ

گرم

متوسط خروج

در
از

< سبک="" p="تراز متن: چپ؛"> به F1000L-2000L مخزن نازل طرح (طرح مشاهده)

<قو> < img="" src="/ محتوا / آپلود / 2017211026 / 201705231758261331259.jpg" alt="با image007.jpg">

F1000L-2000L مخزن نازل طرح بند (طرح مشاهده)

در
از

<جدول عرض="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول"> < tbody="" را="">

واحد م ل متر

< td="" colspan="2">

مشخصات

F1000L

F1500L

F2000L

ظرف ت اسم (L)

1000

1500

2000

مجموع ظرف ت (L)

< ص="" سبک="تراز متن: چپ؛"> 1300

1674

< ص="" سبک="تراز متن: چپ؛"> 2337

مرجع وزن (kg)

600

810

972

صفحه اصل
از ابعاد

D1

1000

1200

1300

D2

600

720

780

D3

700

840

950

H1

1820

1680

1978

< tr="">

ساعت

2300

2120

2450

N-

3- 24

3- 24

3- 24

نازل DN

<سبک p="تراز متن: چپ؛"> ک

300 × 400 < p="">

300 × 400

300 × 400

ب

سبک

80

80

80

< td="">

ج

80

< td="">

80

100

< tr="">

د

80

80

/

E

80

80

80

F1

65

65

65

F2

65

65

65

گرم

80

100

100

در
از

<جدول عرض="100 " سبک="عرض: 792px؛"> <سبک p="تراز متن: مرکز"> با image008 (001 ) .jpg نوع

F3000-6300L مخزن طراح نش من

با image009 (001) .jpg نوع

F8000-50000L مخزن طراح نش من

در
از

<جدول عرض="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول">
از کشت داخل

فشار طراح (مگاپاسکال)

خودپرداز

دما طراح ( )

- 19 / 150

نماد

طر قه استفاده

< td="">

ک

سوراخ ادم رو تحت

<سبک p="تراز متن: چپ؛"> ب

متوسط ورود

C، D

دک

F1، F2، F3، F4

سطح گ ج سوراخ

گرم

متوسط خروج

در
از

<قو طرح=""> نازل (طرح مشاهده)

<قو> با image010.jpg < p="">

نازل طرح (طرح مشاهده)

در
از

<جدول عرض="100 " مرز="0" cellspacing="0" cellpadding="0" کلاس="جدول" سبک="عرض: 792px؛">

واحد م ل متر

مشخصات

F3000L

F5000L

F6300L

F8000L

F10000L

F12500L

F16 000L

F20000L

F30000L

F40000L

F50000L

ظرف ت اسم (L)

3000

5000

6300

8000

10000

12500

16000

20000

30000

40000

50000

مجموع ظرف ت (L)

3796

5740

7100

< td="">

8990

11270

< td="">

13970

17821

< td="">

22346

33553

< td="">

44000

55000

< td="">

وزن مرجع (ک لوگرم)

1543

1910

2980

3525

4380

5530

6670

8324

11720

15450

19300


از اصل & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در
از  & nbsp؛ در & nbsp؛ در & nbsp؛ در ابعاد

D1

1600

1600

1750

1900

2200

2400

2400

2600

3000

3200

3400

D2

420

420

420

420

420

420

420

420

42 0

480

480

D3

1200

1200

1300

1400

1650

1800

1800

1950

2250

2400

2550

D4

600

600

600

600

700

700

700

700

700

800

800

H1

2220

3174

3304

3554

3392

3554

4414

4714

5340

6125

6755

H2

314

314

314

314

354

354

354

354

354

386

386

ساعت

2850 < p="">

3790

3910 < p="">

4185

4040 < p="">

4207

5060 < p="">

5400

6000 < p="">

6870

7500 < p="">

N-

4- 30

4- 30

4- 30

4- 30

4- 30

4- 36

<سبک p="تراز متن: به سمت چپ."> 4- 36

4- 36

4- 36

4- 36

4- 36

نازل DN

ک

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

ب

65

65

65

65

80

80

80

80

80

80

80

ج

65

65

65

65

65

65

65

65

65

سبک 80

80

د

< td="">

65

65

< td="">

65

65

< td="">

65

65

< td="">

65

65

< td="">

65

65

< td="">

65

F1

65

65

65

65

65

65

65

65

65

80

80

< tr="">

F2

65

65

65

65

65

65

65

65

65

80

80

F3

/

65

/

/

/

/

65

65

65

80

80

F4

/

65

/

/

/

/

65

65

65

80

80

گرم

125

125

125

125

125

125

125

< td="">

125

125

< td="">

150

150

< tr="">

در
از

ما در ک از مخزن ذخ ره ساز ش شه اندود پ شرو، تول د کنندگان و تام ن کنندگان نوع F، توجه ز اد به ک ف ت. اگر شما علاقه مند به محصولات ما ساخته شده در چ ن، خوش آمد د برا تماس با ما کارخانه برا اطلاعات ب شتر. ما به شما بهتر ن خدمات و ق مت رقابت ارائه دهد.

Hot Tags: ش شه اندود مخزن ذخ ره ساز ، نوع F، چ ن، تول د کنندگان، کارخانه، ساخته شده در چ ن
محصولات مرتبط
Feedback