صفحه اصلی > ضوابط مشاهده

در به ضوابط مشاهده است

با استفاده از ک ف ت محصول بالا و ب نظ ر خدمات پس از فروش، تا ج موفق به کسب اعتماد مشتر ان داخل و خارج . در حال حاضر، تجه زات تول د از فولاد ش شه اندود و قطعات مانند رآکتور ش م ا ، مخازن ذخ ره ساز ، اندود ش شه ش شه اندود ف لتر nutsche، و غ ره را به ب ش از 30 کشور و منطقه از جمله ا الات متحده، فرانسه، روس ه، لتون ، برز ل صادر شده است، آفر قا جنوب ، آرژانت ن، ش ل ، ترک ه، ونان، اسپان ا، تا لند، ژاپن، کره جنوب ، مصر، هند، و غ ره.

در
از

در تا ج برنده بازار با ک ف ت و به دست آوردن اعتماد خدمات. در حال حاضر، ش شه ا تجه زات اندود ما شده است به تعداد ز اد از شرکت ها مشهور جهان به فروش م رسد. نمونه مشتر ان شامل Heraeus برش فلز شرکت، SUMIKIN ش م ا ، SUNTECHNO YMADA، ARMSTEC، س ام ش م ا ، DE فاز و ش م ا ، MONTUUL، SKIF، JSC اول نفارم، و بس ار از شرکت ها چ ن در ش م ا ، دارو ، آفت کش ها و سا ر صنا ع. مقدار فروش ما در حال افزا ش است در نرخ افزا ش سالانه 30 -50

در
از

.  عکس 16.jpg

در تا وان و ضوابط

در
از

 عکس 17.jpg

در هنگ کنگ و ضوابط است

در
از < p=""> <سبک p="تراز متن: مرکز"> عکس 18.jpg

به اسرائ ل و ضوابط است

در
از

عکس 19.jpg

< قو=""> روس ه و ضوابط است

در
از

<سبک p="تراز متن: مرکز"> با 20.JPG

در آفر قا جنوب و ضوابط است


از

<سبک p="تراز متن: مرکز"> عکس 21.jpg

در هند و ضوابط است

در
از

 عکس 22.jpg

در ترک ه و ضوابط است

در
از

 عکس 23.jpg

در مصر و ضوابط است < p="">


از

<سبک p="تراز متن: مرکز">

در پاکستان و ضوابط است

در
از

< ص="" سبک="تراز متن: مرکز">  عکس 25.jpg

در برز ل و ضوابط است


از

<سبک p="تراز متن: مرکز">

در ا تال ا و ضوابط است

در
از

عکس 27.jpg

در لتون و ضوابط است

در
از

 عکس 28.jpg

در ش ل و ضوابط < قو="">


از

 عکس 29.jpg

در لهستان و ضوابط است

در
از < p="">

 عکس 30.jpg

در تا لند و ضوابط

در
از

 عکس 31.jpg

در آمر کا و ضوابط است

در
از

عکس 32.jpg

<ص سبک="تراز متن: مرکز؛"> در اسپان ا و ضوابط است

در
از

< img="" src="/ محتوا / آپلود / 2017211026 / 201705231438552048228.jpg" عنوان="33.jpg" alt="عکس 33.jpg">

<قو> کره جنوب و ضوابط است