صفحه اصلی > درباره ما > فرهنگ سازمان

در تا ج اول ن شرکت در صنعت چ ن پوشش ش شه ا به تصو ب آزمون صدور گواه نامه ISO14001 است. مح ط ز ست سبز آن مانند ک باغ، با پرندگان و # 39؛ چهچه و عطر گل ها. مح ط تول د پاک تضم ن ک ف ت محصول برتر. در سال از توسعه، ما شده اند تلاش برا ساخت ک فرهنگ سازمان هماهنگ و کارمند گرا.

در
از

و 1. زندگ کارکنان است
از  و & quot؛ کار سخت در محل کار و لذت بردن از زندگ پس از کار و & quot؛ است که چه ک ف پول تا ج . تا ج متصل اهم ت ز اد برا کارکنان و # 39؛ زندگ است. آن را بداند کارکنان به عنوان اعضا خانواده، ارائه آنها را با کلاس اول مح ط کار، بالا غذاخور کارکنان استاندارد، آپارتمان راحت و امکانات ورزش تفر ح . ا ن باعث م شود کارکنان احساس گرما از خانواده تا ج است.
 در سال 2006، شرکت سرما ه گذار ب ش از 80 م ل ون RMB برا ساخت آپارتمان کارکنان در حدود 60000 متر مربع است. هر فرد دارا ک اتاق 50 متر مربع است. تلو ز ون، ا نترنت، حمام، کاب نت تخت خواب، تهو ه مطبوع، گرما ش، و صندل در دسترس هستند. منطقه زندگ م کنند ن ز با ک سالن نما ش ف لم 3D، ک سوپرمارکت کوچک، کودکان & # 39 مجهز بازد د کنندگان زم ن باز ، درمانگاه، اتاق شطرنج، سالن بدنساز ، م ز اتاق تن س، اتاق ب ل ارد، سالن بدم نتون، بسکتبال، تجه زات تناسب اندام در فضا باز، و غ ره ها مختلف فعال ت ها فرهنگ و ورزش برگزار م شود به غن ساز کارکنان و # 39؛ زندگ

در
از

و 2. استعدادها استراتژ است
از  تا ج همچن ن به آموزش مد ر ت و پرسنل فن م پردازد توجه ب شتر است. ما 60 م ل ون RMB سرما ه گذار کرده اند به ارائه هر ک از مد ران اصل ما و مهندس ن و تکنس ن ها با ک خانه شهر 160m2 درجه بالا. هر فرد با بالا پا ان ماش ن، دکوراس ون منزل و تلو ز ون با درجه بالا 60 ا نچ اعطا م شود. مقررات ن ز برا کادر و پرسنل فن که م تواند حرفه را گان پس از بازنشستگ در بهداشت توچال سان ا سرما ه گذار توسط Taiji را تصر ح شده است. بازپرداخت بل ط هواپ ما و سا ر هز نه ها ارائه شده است. مجموعه ا از س است ها تشو ق کارکنان ما به عشق ا ن شرکت و متحد به عنوان ک . مسئول ت کارکنان را تضم ن م کند با ک ف ت بالا و ش شه ا تجه زات پوشش و خدمات از Taiji.

در
از

و 3. مشتر اول است
از  مشتر اول، هرگز تقلب! برا ب ش از چند دهه، اکثر مشتر ان سابق شاهد تا ج & # 39؛ تار خ توسعه و خدمات صداقت ما لذت م برد. آنها هم شه تا ج حما ت، صرف نظر از شرا ط. . تا ج & # 39؛ مشتر ان جد د بازد د کنندگان ن ز در حال رشد به طور فزا نده

<سبک p="تراز متن: مرکز">  با 4.JPG

از کارکنان در حال باز تا چ است

و < برز="" ل="">

<قو>

از  کارخانه جشن نما ش

و
از

<قو>  عکس 6.jpg نوع

از آموزش هنر رزم است

و
از

 با 7.JPG

از  بورس تحص ل تا ج برا دانشجو ان دانشگاه است

و
از

 با 8.jpg نوع

از  تا ج کر است

در
از

عنوان با 9.JPG

از  چهارم زندگ کارکنان است

و
از

 عکس 10.jpg

از  نما از آپارتمان منطقه کارکنان است

در
از

<سبک p="تراز متن: مرکز">  با 11.JPG

از  تعط لات در Sanya است

در
از

<سبک p="تراز متن: مرکز"> عکس 12.jpg

از  کارکنان GYM است

در
از

عنوان عکس 13.jpg نوع

از  زم ن باز کودکان است

در
از

عنوان عکس 14.jpg

از  آپارتمان کارکنان است

در
از

<قو>  عکس 15.jpg نوع

به مسکن با درجه بالا، برا کارکنان کل د < قو="">

و
از