صفحه اصلی > گواه نامه ها

در به گواه نامه است

در تا ج مجوز برا طراح و ساخت کلاس مل I، II، III مخازن تحت فشار، به دست آمده است مجوز برا واردات و صادرات، گواه ASME و گواه PED. ما برا اول ن بار در صنعت پوشش ش شه ا چ ن به تصو ب آزمون گواه نامه ISO9001 و آزمون صدور گواه نامه ISO14001. علاوه بر ا ن، ا ن شرکت 36 اختراع ثبت شده برا فن آور ها آن است بدست

.  با image001.jpg

از ASME گواه است

در
از

با image002.jpg

<ص سبک="تراز متن: مرکز؛"> از ASME گواه است

در
از

< img="" src="/ محتوا / آپلود / 2017211026 / 201705231447164546570.jpg" عنوان="image003.jpg" alt="با image003.jpg">

<قو> ISO9001Certificate است

در
از

با image004.jpg

در PED گواه است

<برز ل="">

 با image005.jpg

در PED گواه است


از

<سبک p="تراز متن: مرکز">

در PED گواه است

در
از

با image007.jpg

در ساخت مجوز برا مخازن تحت فشار است

در
از

< img="" src="/ محتوا / آپلود / 2017211026 / 201705231448099735236.jpg" عنوان="image008.jpg" alt="با image008.jpg">

<قو> مجوز برا واردات و صادرات است

<سبک p="تراز متن: مرکز">

از اختراع ثبت شده برا ش شه ا دستگاه اندود است

در
از

 با image010.jpg

به GB / T 24001- 2004 / ISO14001: 2004 گواه است

و
از

 با image011.jpg


از