صفحه اصلی > درباره ما

در درباره آمر کا است

در ز بو تا ج صنعت م نا، آموزش و بول ت ن در سال 1995 تاس س شد، و به توسعه متعهد شده است ط ف گسترده ا از مواد ش م ا و تجه زات ش شه اندود روند و همچن ن فولاد کربن ، فولاد ضد زنگ ت تان وم و مخازن تحت فشار فولاد برا صنا ع مختلف از زمان. در حال حاضر، ما را به ک تول د کننده تخصص راکتور ش شه اندود، مخزن ذخ ره ساز ش شه اندود، مبدل حرارت ش شه اندود، و بس ار د گر از تجه زات ش شه اندود و قطعات افزا ش افته است. فن آور ها پ شرفته پوشش ش شه ا ، ک ف ت محصول قابل اعتماد و ق مت غ ر قابل مقا سه و خدمات ما شهرت ز اد در م ان مشتر ان به ارمغان آورده اند.

در
از

در حال حاضر، تا ج به مساحت 170.000 مربع را پوشش م دهد متر، از جمله 110،000m2 کارگاه ها آموزش . با بالا تر ن به روز تجه زات فن آور تول د ش شه اندود، تجه زات و ب ش از 1000 کارمند از جمله ب ش از 300 تکنس ن ها حرفه ا ، ما ظرف ت تول د 30000 دستگاه تجه زات ش شه اندود در سال نگه دار د. ما ک مسلما بزرگتر ن تول د کننده تجه زات ش شه اندود در چ ن با دارا خالص 500 م ل ون RMB بوده است. خروج سالانه و فروش ش شه اندود تجه زات فولاد تا ج هستند 30 درصد ب شتر از مجموع که از رقبا در چ ن است. دوام فوق العاده کمک م کند تا پ روز با ما کاربران و # 39؛ اعتماد و نظر مساعد در خانه و خارج از کشور.

در
از

در تا ج به دست آمده است طراح و ساخت مجوز برا کلاس مل I، II، III مخازن تحت فشار، و ما برا اول ن بار در صنعت در چ ن را به نفع خود گواه آمر کا ASME، گواه PED اروپا و گواه RTN روس ه، و همچن ن گواه نامه ISO9001 و گواه ISO14001. و، ما خود ش شه اندود تجه زات تول د مجوز و مجوز برا واردات و صادرات. علاوه بر ا ن، تا ج است به عنوان شاندونگ ستاره تصد و نام تجار شاندونگ مشهور برا تجه زات ش شه اندود اعطا شده است. صدها نفر از گواه از افتخارات به تا ج اعطا شده است، و به دل ل نوآور ، ما 36 اختراع ثبت شده مدل ابزار برا تجه زات ش شه اندود ما شده اند. توسعه مداوم از محصولات جد د و فن آور ها پ شرفته باعث م شود تا ج به مراتب جلوتر در صنعت تجه زات ش شه اندود.

در
از

به موجب ک ف ت محصول برتر و با ملاحظه خدمات پس از فروش، تا ج اعتماد مشتر ان هر دو در خانه و خارج از کشور به دست آورد. در حال حاضر، تجه زات ش شه اندود ما شده است به ب ش از 30 کشور و مناطق از جمله ا الات متحده، فرانسه، روس ه، لتون ، برز ل، آفر قا جنوب ، آرژانت ن، ش ل ، ترک ه، ونان، اسپان ا، تا لند، ژاپن، کره جنوب ، مصر فروخته ، هند، و غ ره از زمان آغاز آن، تا ج علم و فن آور نوآور به عنوان شعار ا ن شرکت ساخته شده است. ا ن ترو ج بهبود مستمر از فن آور و Taiji هم شه نگه م دارد در منطقه پ شرو در صنعت تجه زات ش شه اندود است